Reply to post: A webcam in Botswana?!?

NASA spots asteroid on crash course with Earth – with just hours to go

Sceptic Tank
Alien

A webcam in Botswana?!?

Nee ou, kry julle feite reg! Daar's nie webcams in Botswana nie.

According to Netwerk24 it was " ’n veiligheidskamera van Vikus van Zyl, wat op die plaas Rietvallei tussen Hartbeesfontein en Ottosdal boer,"

(source: https://www.netwerk24.com/Nuus/Omgewing/kyk-boere-op-soek-na-meteoriet-in-deelpan-omgewing-20180603)

(Ottosdal is that way ------>

Botswana is that way <-------)

POST COMMENT House rules

Not a member of The Register? Create a new account here.

  • Enter your comment

  • Add an icon

Anonymous cowards cannot choose their icon

Biting the hand that feeds IT © 1998–2019